baner z logiem nenufareka

INFORMACJA WÓJTA GMINY WODYNIE DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA DANYCH

Gmina Wodynie na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2270) zawiadamiam Państwa o obowiązku przekazania do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu żłobek (Gminie Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie), następujących danych:

a) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

b) daty urodzenia rodziców;

c) numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

d) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – i ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku.

Obowiązek, o którym mowa powyżej należy spełnić poprzez wypełnienie oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia, i złożenie go w ustawowym terminie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) lub za pośrednictwem Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie (ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn).

WÓJT

/-/ Wojciech Klepacki