baner z logiem nenufareka

Rekrutacja

Rusza rekrutacja na nabór podstawowy (tj. od 01.09.2023 r.) do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do Gminnego Żłobka „Nenufarek” składają do dnia 30.04.2023 r. Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami,które ich dotyczą tj. Oświadczenie o wychowaniu trojga lub więcej dzieci, Zaświadczenie o pobieraniu nauki, Zaświadczenie o zatrudnieniu. Złożenie Karty zgłoszeniowej wraz z wyżej wymienionymi dokumentami jest podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci obecnie uczęszczające do żłobka, których rodzice do 30.04.2023 r. złożą Deklarację kontynuowania opieki nad dzieckiem.

Rodzice, którzy złożyli karty zgłoszeniowe przed ogłoszoną rekrutacją i zostali poinformowani, że są na liście rezerwowej, składają Zaświadczenie o dalszym ubieganiu się o miejsce w żłobku.

Informujemy, iż do dnia 31 maja 2023 r. dyrektor poda do wiadomości listę dzieci przyjętych do żłobka. Przypominamy również, że rekrutacja dzieci do żłobka ma charakter ciągły i trwa cały rok. Jeśli w ciągu roku zwalnia się miejsce w żłobku, Dyrektor żłobka zawiadamia kolejną osobę z listy oczekujących.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w rekrutacji.