baner z logiem nenufareka

Rekrutacja – projekt

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA W RAMACH PROJEKTU „PIERWSZY ŻŁOBEK W GMINIE WODYNIE”

Uczestnictwo w projekcie oznacza oddanie dziecka pod opiekę Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie.

Projekt „Pierwszy Żłobek w Gminie Wodynie” realizowany przez Gminę Wodynie jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

Projekt realizowany jest od 01-07-2020 r. do 31-12-2022 r.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wodynie:

– będących w wieku aktywności zawodowej, wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi w wieku od 20 tygodnia do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich oraz

– bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat

Rekrutacja ma charakter ciągły.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od dnia 17 czerwca 2021 r. (czwartek):

  • osobiście u Dyrektora Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Sroczynie, Ul. Siedlecka 1, lub
  • poprzez formularz elektroniczny dostępny tutaj.

Zapraszamy!!!