baner z logiem nenufareka

Komunikat w sprawie funkcjonowania żłobka-COVID19

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. mówi że:

” W okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków ….” „Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 …. polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.”

Jednakże Dyrektor żłobka na wniosek rodziców którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne … w żłobku do którego uczęszczają te dzieci.

Zachęcam rodziców, którzy znajdują się w w/w grupach zawodowych do skorzystania z możliwości zapewnienia opieki nad Państwa dzieckiem w naszej placówce w okresie od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Zainteresowanych rodziców proszę o informację zwrotną (telefonicznie, mailowo lub przez messenger) dotyczącą deklaracji obecności dziecka w żłobku w okresie od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIEM I N I S T R A R O D Z I N Y I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)z dnia 26marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056001.pdf?fbclid=IwAR0t_EaDsEMamyxaOQkf0OvpHROehNpSLZF9DdCMO2YA0sjoO8H8UDRaQBU

Magdalena Składanowska

Dyrektor Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie.